اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

مافیای خودرو مردم را از داشتن محصول با کیفیت محروم کرده است |


مافیای خودرو مردم را از داشتن محصول با کیفیت محروم کرده است

فاطمه پایداری، نماینده نخبگان کشوری گفت: دانشجوی نخبه آینده‌ساز این مملکت خواهد بود همان‌گونه که در صنایع نظامی، سلول‌های بنیادین و بسترهای دیگر بکارگیری جوانان نخبه پیشرفت را رقم زده است.منبع : مهر نیوز