اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

قیمت خودروی هایما ۷X توسط شورای رقابت مصوب شد |به گزارش لیفتراک خالد، قیمت خودروی هایما ۷X محصول ایران‌خودرو بر اساس مصوبه ۶۱۴ شورای رقابت مصوب شد.

پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو قیمت محاسبه شده خودروی هایما ۷X، اعلامی توسط سازمان حمایت با اکثریت آرا حاضرین تصویب شد و بر این اساس قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه تعیین شد.

بر این اساس، قیمت فروش محاسبات درب کارخانه خودروی هایما ۷X معادل ۱۲.۷۴۴.۵۲۲.۹۹۹ ریال تعیین شد.منبع : مهر نیوز