اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

شاسی بلندهای حاشیه ساز

شاسی بلندهای حاشیه سازشاسی بلندهای حاشیه ساز

از رانت دریافت خودروی توسط برخی از نمایندگان تا سیاسی کاری یکی از نمایندگان قبل از استیضاح وزیر صمت نکاتی که باید در مورد ماجرای شاس بلندهای حاشیه ساز بدانیم.


دریافت
31 MBمنبع : مهر نیوز